סיכוני קרינה לציבור ולעובדים מקרינה סביבתית טבעית

הקדמה:   האדם נחשף לקרינה רדיואקטיבית טבעית ומלאכותית באזורי העולם השונים ברמות האופיניות לסוג הקרקע, למבנה המורפולוגי, לגיאולוגיה לגובה וכו’. החומרים הרדיואקטיביים הטבעיים- הרדיונוקלידים, הינם: אורניום-238 , תוריום-232 , אשלגן-40 . רכוז הרדיונוקלידים משתנה בהתאם לסוג הקרקע. הפוספטים “עשירים” יחסית באורניום. בקרקע רגילה רכוז האורניום הינו 2-3 חלקים למיליון ואילו בפוספט ריכוזו 100-150 חלקים למיליון.…

מודלים וגישות לחישוב הסיכוי לסיבתיות

מודלים וגישות לחישוב הסיכוי לסיבתיות-PROBABILITY OF CAUSATION (POC)   א. מחקרים וסקרים אפידימיולוגיים הם מקור חשוב ביותר להוכחת הקשר בין חשיפה לקרינה מייננת ועליה בשכיחות התחלואה בסוגי סרטן ספציפיים בקרב האוכלוסיה שנחשפה. המחקרים האלה מספקים גם נתונים ממשיים, המאפשרים לאמת מודלים תיאורטיים ולבצע חישובים, ישירים ועקיפים, המובילים בסופו של דבר להערכה כמותית של הסיכון הסרטני…

חשיפת האוכלוסיה לקרינה אלקטרומגנטית בתדר רשת החשמל

שדות מגנטיים וחשמליים נוצרים כאשר קיימים זרמים חשמליים משתנים כגון: קווי מתח נמוך או גבוה, טרנספורמטורים, ציוד חשמלי תעשיתי וביתי וכו’. שדות אלה הנעים במרחב מהווים ” שדה אלקטרומגנטי ” . השדה האלקטרומגנטי המתפשט כגל במרחב, מאופיין ע”י אורך גל ותדירות האופיניים לתחום. התדר של רשת החשמל בישראל הינו 50 הרץ. תדר זה נמוך מאד…

השפעות ביולוגיות של קרינה אלקטרומגנטית

השפעה ביולוגית קיימת כאשר גירוי מסוים גורם לשינוי במערכת ביולוגית. סיכון בריאותי מוגדר כשינוי במערכת ביולוגית הגורם להפרעה בבריאותו של יצור חי או של צאצאיו. קיימים דיווחים רבים בספרות המדעית הדנים בהשפעות הביולוגיות האפשריות של חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית . באסופת המאמרים המצורפת ניתן למצוא סימוכין לקשר מבוסס בין חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית ברמות שאינן גבוהות במיוחד,…

המסגרת הרגורגולטורית למניעת חשיפה משדות מגנטיים

המסגרת הרגולטורית : חוק, תקן המלצות הנחיות.   בהתאם ל” תקנות הרוקחים ” , המשרד לאיכות הסביבה הינו בעל הסמכות הסטטוטורית לפקח על נושא הקרינה בישראל . החוק מיושן –1980 ומכוון בעיקר לבקרה ופיקוח על מקורות קרינה מייננת. בהעדר חוק קרינה בלתי מייננת , החליט הממונה על הקרינה במשרד איה”ס בספטמבר 2001 להנחית את הסף…