חשיפה לשדה מגנטי ונזקים ביולוגים ורמות סף

מסמך עמדה מיקצועית : הערכת סיכונים קרינה לא מייננת 06/04/2012 ד”ר אהוד נאמן חשיפה לשדה מגנטי כבסיס אפשרי לנזקים ביולוגים ורמות סף למניעתם.  1. המסמכים הרלבנטיים לגבי הערכות סיכונים של עובדים בפרט והציבור בכלל : א. חוק הקרינה הבלתי מייננת – 2006. ב. המלצות ועדת מומחים לענין שדות מגנטיים מרשת החשמל -2005. 2. המשרד להגנת…

תמצית המחקרים בתחום – בדיקת קרינה

המכון הלאומי האמריקאי למדעים בנושאי בריאות ואיכות הסביבה (NIEHS) קבע ב-1998 כי שדות מגנטיים בתדר ELF יוגדרו כ”גורם מסרטן אפשרי בבני אדם”. ההגדרה על פי IARC ל”גורם מסרטן אפשרי בבני אדם” הינה: גורם שיש לגביו הוכחות מספיקות כי הוא מחולל סרטן בחיות, ואין הוכחה לגבי בני אדם. שני מחקרים אפידימילוגיים עדכניים השפיעו על ההערכה של…

תקנים והנחיות -בדיקות קרינה

התקן הבינלאומי שאימץ המשרד לאיכות הסביבה הינו המלצות ICNIRP, שהן המחמירות ביותר בעולם המערבי. מדינות מערביות אחדות כמו איטליה ושווייץ החליטו להחמיר יותר וקבעו סף חשיפה של 10 וכן 4 מיליגאוס במקום הסף של 1,000 מיליגאוס. ההנחיות החדשות של המשרד לאיכות הסביבה קובעות סף חשיפה סביבתי לקרינה אלקטרומגנטית שערכו 10% מסף החשיפה של ICNIRP. הסף…

סוגי קרינה אלקטרומגנטית

בהתייחסות לסיכונים אפשריים ניתן להפריד בין חשיפה קבועה לשדות אלקטרומגנטיים בתחום ה-ELF, הכוללת בעיקר חשיפה לרשת החשמל ולקווי מתח, לבין חשיפה זמנית לשדות אלקטרומגנטיים בתחום הנ”ל, הכוללת חשיפה למכשירים הפולטים קרינה בתחום תדר זה. חשיפה קבועה הינה חשיפה מתמשכת של 24-12 שעות בכל יום לשדות מגנטיים הנפלטים מרשת החשמל. המאפיין העיקרי הוא חשיפה מתמשכת לרמה…

רקע – בדיקת קרינה

שדות מגנטיים וחשמליים נוצרים כאשר קיימים זרמים חשמליים כגון: קווי מתח נמוך או גבוה, טרנספורמטורים, ציוד חשמלי תעשייתי וביתי וכו’. שדות אלה הנעים במרחב מהווים שדה אלקטרומגנטי. השדה האלקטרומגנטי המתפשט כגל במרחב מאופיין על ידי אורך גל ותדירות האופייניים לתחום. התדר של רשת החשמל בישראל הינו 50 הרץ. תדר זה הינו נמוך מאוד בהשוואה למכלול…